// TECHNOLOGIE
ITCM - IT Cost Management

Zarządzaj strukturą kosztów usług i zasobów, poznaj mapę ich zależności i kontroluj koszty jednostkowe. Prowadź wielowymiarowe analizy i symulacje.

CMP - Cloud Management Platform
CMP - Cloud Management Platform

Centralnie zarządzaj zasobami w chmurze hybrydowej. Automatyzuj zmiany w aplikacjach, analizuj koszty i kontroluj dostęp do danych.

EPM - Enterprise Performance Management
EPM - Enterprise Performance Management

Zintegruj planowanie i analizę finansową z planami operacyjnymi i raportowaniem. Podnieś jakość danych i skróć cykle planowania w całej organizacji.

VoiceBot - Automatyczna obsługa Klienta

Obsługuj Klientów w języku naturalnym, rejestruj i przetwarzaj żądania w czasie rzeczywistym. Automatyzuj proces obsługi dzięki wbudowanej AI.

PPM - Project Portfolio Management

Zarządzaj projektem i portfelem projektów. Nadawaj priorytety, planuj zasoby i nakłady, monitoruj realizację.

ITCM - IT Cost Management

Głównym zadaniem realizowanym przez platformę ITCM jest możliwość przedstawienia całkowitych kosztów IT ponoszonych przez przedsiębiorstwo na określone centra kosztów. Sformułowanie „całkowite” oznacza, że zliczane są wszystkie koszty ponoszone w ramach obsługi IT, a dzięki Systemowi możliwe jest ich alokowanie do właściwego centrum kosztu.

W systemie ITCM może być zdefiniowanych wiele równoległych układów kosztów:

 • Koszty rzeczywiste
 • Budżet kosztów
 • Koszty planowane
 • Koszty symulowane

Koszty mogą być ewidencjonowane w różnych wymiarach, np.:

 • Zakres czasowy
 • Okres rozliczeniowy
 • Rodzaj centrum kosztu
 • Rodzaj układu kosztów
 • Typy kosztów
 • Źródło kosztu
 • Źródło danych
 • Sposób podziału

Układy centrów kosztów mogą być związane zarówno z obszarem IT jak i też innym obszarem przedsiębiorstwa. Mogą to być np.:

 • Aplikacje biznesowe
 • Produkty przedsiębiorstwa
 • Jednostki organizacyjne

Przykłady typów kosztów:

 • Koszty wg rodzaju: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe.
 • Koszty wg rodzaju zasobu IT: koszty infrastruktury sprzętowej, koszty infrastruktury sieciowej, koszty oprogramowania, koszty usług.
Koncepcja rozwiązania

Do definicji powiązań wykorzystywana jest teoria grafów. Konfiguracja alokacji kosztów polega na podaniu w definicji węzłów kluczy podziałowych, nośników kosztów oraz typów kosztów. Grafy pozwalają na wyznaczenie wielu, niezależnych od siebie układów relacji. Równoległe układy relacji pozwalają na definicję różnych rodzajów tych relacji, np.:

 • Relację przepływu kosztów,
 • Relację struktury teleinformatycznej,
 • Strukturę właścicielską komponentów
 •  

Cloudas świadczy profesjonalne usługi związane z doradztwem technologii, wdrożeniem i integracją platformy ITCM. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu: office@cloudas.pl

Wybrane funkcje platformy ITCM:
  • Analiza i raportowanie kosztów IT
  • Inwentaryzacja zasobów
  • Zarządzanie umowami IT
  • Rozliczanie wykorzystania zasobów IT
  • Jednostkowa cena zasobu lub usługi IT
  • Rozliczanie wniosków kosztowych
  • Planowanie i budżetowanie
  • Symulacje
  • Automatyzacja
  • – Uzupełnianie atrybutów
   – Wybór definicji powiązania
   – Wybór definicji sposobu alokacji
  • Autorski mechanizm samouczący AI
  • Mechanizmy autokontroli
CMP - Cloud Management Platform
CMP - Cloud Management Platform

Morpheus to platforma wspierająca zarządzanie zasobami w architekturze chmury hybrydowej i multicloud. Przyspiesza i automatyzuje dostarczanie aplikacji wielowarstwowych oraz wprowadzanie zmian w aplikacjach, sieci i infrastrukturze. Pozwala obniżyć koszty chmury oraz uprościć i spersonalizować dostęp do zasobów chmury prywatnej i publicznej w sposób scentralizowany.

Obejrzyj film

Koncepcja rozwiązania

Rys. Source, OMG Cloud Working Group.

Chmura hybrydowa

Scentralizowane zarządzanie chmurą prywatną i publiczną. Uproszczone zarządzanie rozwiązaniami VMware, Nutanix, AWS, Azure, GCP, Kubernetes i innymi na jednej platformie.

Selfservice

150x szybsze udostępnianie aplikacji, katalog z blueprintami dostępnymi na żądanie, interfejs API lub CLI, z aktualizacją ITSM i wsparciem IaC

Zarządzanie zgodnością i dostępem

Uproszczone uwierzytelnianie, kontrola dostępu RBAC, zarządzanie stanem bezpieczeństwa i zgodnością z zasadami oraz polityką Firmy

Automatyzacja

Zautomatyzowane zarządzanie cyklem życia aplikacji, wbudowany workflow, uproszczony rozwój i utrzymanie wielowarstwowych aplikacji, wsparcie dla CI/CD & IaC

Optymalizacja kosztów

Pełna kontrola nad wydatkami, wsparcie inwentaryzacji zasobów chmurowych, rightsizing, scentralizowane zarządzanie budżetem, fakturami i bilingiem, raportowanie

Główne cechy platformy Morpheus:

 • ponad 120 gotowych integracji
 • dostęp typu RBAC
 • selfprovisioning XaaS
 • wsparcie dla FinOps i CloudOps
 • wbudowany workflow
 • capacity management
 • framework dla DevOps, CI/CD i IaC
 • integracja z ITSM
 • automatyzacja i orkiestracja
 • nie wymaga vRA
 • nie wymaga Openshift
 • gotowe scenariusze automatyzujące zmianę (80+)
 • powiadomienia o zasobach, kosztach oraz czasie wykorzystania
 • advisory w oparciu o cenniki z chmur publicznych i z on-premise
 • porównywanie cen zasobów z wielu źródeł
 • możliwość definiowania własnego katalogu cen usług i zasobów
 • portal z personalizowanym widokiem dla wybranej roli
 • bezpieczna instalacja na on-premise
 • analiza kosztów chmury hybrydowej w czasie rzeczywistym
 • prognozy i zaawansowane analizy graficzne
 • zarządzanie bilingiem i budżetem
 • szczegółowa analiza faktur
 • od 4 lat w raporcie Gartner Magic Quadrant wśród liderów Cloud Management Platform

Blog producenta https://morpheusdata.com/cloud-blog/

Jesteśmy Złotym Partnerem firmy Morpheus Data.

Cloudas świadczy profesjonalne usługi związane doradztwem technologii, wdrożeniem i integracją platformy Morpheus. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu: office@cloudas.pl

Dodatkowe informacje nt. platformy Morpheus znajdziesz tutaj.  

Orkiestracja chmury hybrydowej – wprowadzenie

Modernizacja aplikacji dla zespołów DevOps

Selfservice dla CloudOps i SecOps

 

Enterprise Performance <br> Management
Enterprise Performance
Management

Jedox jest rozwiązaniem służącym do zaawansowanej analizy finansowej, raportowania, planowania i budżetowania. Podstawową zaletą Jedox jest integracja powyższych procesów na jednej, przejrzystej platformie. Główne cechy Jedox, to:

 • Zintegrowane budżetowanie, raportowanie, prognozowanie, konsolidacja, wizualizacja i analiza danych, write back
 • Predefiniowane modele do planowania i raportowania – bilans, P&L, cash-flow, sprzedaży, HR oraz rachunku kosztów według centrów kosztów i zysku – wolumen, przychody, ceny średnie w ujęciu miesięcznym, rocznym, YearToDate, YearToGo, prognozy kroczące
 • Integracja danych operacyjnych, sprzedaż, marketing, HR, IT, z danymi finansowymi do bieżącego kalkulowania i wizualizacji mierników efektywności, np. analiza wskaźnikowa oraz pogłębionej analizy przyczyn, np. drill-down, analysis tree, tabele przestawne
 • Elastyczne i rozbudowane narzędzia do modelowania finansowego, tworzenie kalkulacji finansowych dla inwestycji CAPEX wraz z przekształceniami, np. MSSF, a następnie kalkulacji wykonania po zamknięciu miesiąca
 • Planowanie scenariuszowe i symulacje oraz statystyczne modele predykcyjne wykorzystujące AI & ML
 • Wysokie bezpieczeństwo danych i kontrola dostępu, RBAC, workflow
 • 40+ gotowych integracji
Szybka intergacja danych źródłowych dzięki ponad 40+ natywnym konektorom

Koncepcja rozwiązania

Jedox posiada predefiniowane modele planistyczne i raportowe dla różnych obszarów działalności z zaszytą logiką biznesową dla poszczególnych funkcji i procesów. Pozwala to na znaczne przyspieszenie realizacji zadań oraz optymalizację procesu i wdrożenie najlepszej praktyki. Przykłady predefiniowanych modeli:

Przykłady predefiniowanych modeli

Pomożemy Ci znaleźć odpowiedzi na ważne pytania.

Analiza wpływu, churn i zyskowność.

Pytania:

 • Którzy klienci prawdopodobnie odejdą w danym okresie?
 • Które transakcyjne, behawioralne lub demograficzne cechy klientów wpływają na rezygnację?
 • Kim są moi najbardziej wartościowi klienci (np. LTV)?
 • Które czynniki mogą zmniejszyć liczbę rezygnacji?

Odpowiedzi:

 • Identyfikacja cech, które mają wpływ na rezygnację
 • Przewidywanie rezygnacji na bazie Klientów
 • Obliczanie przewidywanej utraty przychodów
 • Trenowanie modeli i ulepszanie ich wraz z upływem czasu
Automatyczna prognoza sprzedaży i raportowanie

Pytania:

 • Jakie będą przychody w przyszłym miesiącu, kwartale, roku?
 • Jaka jest najlepsza prognoza sprzedaży (jednostki / przychody) z uwzględnieniem sezonowości i powtarzających się wydarzeń?
 • Czy osiągnę swój cel na bieżący rok?
 • Jakie jest ryzyko lub spadek/wzrost w prognozie sprzedaży?

Odpowiedzi:

 • Zautomatyzowane prognozy kroczące poprzez łączenie danych rzeczywistych i prognoz
 • Przegląd dokładności prognoz i danych wejściowych
 • Weryfikacja plan vs. prognoza dzięki dolnej i górnej granicy
 • Algorytmy: najlepsze, ARIMA…

Kluczowe wartości platformy Jedox:

 • Security i kontrola dostępu, dane w jednym miejscu
 • Automatyzacja i uproszczenie procesów
 • Wydajność, skalowalność, łatwa integracja źródeł danych
 • Szybki i prosty selfservice, intuicyjna obsługa
 • Rozbudowana integracja z Microsoft, usługi Microsoft 365, Excel, Powerpoint, Power BI
 • Usługa w chmurze MS Azure, dostępność on-premise oraz z chmury, nie wymaga skomplikowanej obsługi przy upgrade, instalacji lub zmianie wersji
 • Elastyczność oraz planowanie w dziedzinach wykraczających poza tradycyjne finanse
Jedno zintegrowane rozwiązanie dla całej firmy
 • Sprawdzone rozwiązanie – ponad 60% Klientów referencyjnych stanowią organizacje o rocznych przychodach przekraczających 1 miliard EUR
 • Znaczące zwiększenie produktywności pracowników – więcej zrealizowanych zadań przy tym samym stanie osobowym
 • Zwiększenie efektywności procesów sprzedaży – dostarczenie szybkich, aktualnych i kompletnych, pozbawionych błędów raportów, dotyczących rezultatów podejmowanych działań
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników i zmniejszenie rotacji – minimalizacja żmudnych prac manualnych w Excel, automatyzacja i przekierowanie workflow na bliższą współpracę z biznesem
 • Plan rozwoju – Jedox rozwija innowacje swojej platformy w sposób ciągły. Główne obszary, to m.in. skalowalność obliczeń, łatwość integracji oraz implementacja AI
 • Doświadczony partner implementacji rozwiązania – obsługiwane przez nas podmioty oraz grupy kapitałowe należą do największych w PolsceRozbudowana

Cloudas świadczy profesjonalne usługi związane doradztwem technologii, wdrożeniem i integracją. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu: office@cloudas.pl

Dodatkowe informacje nt. rozwiązania Jedox znajdziesz tutaj. 

VoiceBot

MPED VoiceBot with engine powered by

MPED VoiceBot to system informatyczny służący automatyzacji prowadzenia rozmów telefonicznych. Może zastępować lub uzupełniać pracę wykonywaną podczas obsługi Klienta. Proponowane przez nas rozwiązanie jest zintegrowane z systemem centrali telefonicznej po protokole SIP, podobnie jak większość aplikacji typu Softphone. 

W skład systemu wchodzą instancje robotów AI, które są wyposażone w moduł prowadzenia rozmowy, rozpoznawania mowy oraz wykrywania intencji osoby mówiącej. System umożliwia zbudowanie dedykowanego wielopoziomowego scenariusza, który pozwala na obsłużenie osoby dzwoniącej oraz pozyskanie od niej wymaganych informacji. 

Dane w czasie rzeczywistym wprowadzane są do systemu informatycznego, np. repozytorium CMDB systemu ITSM i automatycznie zostaje założony ticket. MPED VoiceBot wyposażony jest w silnik rozpoznania mowy firmy Techmo.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów voicebot może się pochwalić dużą skutecznością rozpoznania mowy oraz wysokim współczynnikiem realizacji całych scenariuszy rozmowy. Silnik oparty na technologii ML został tak zaprojektowany, aby możliwa była nauka również z wykorzystaniem historii zapisanej w systemach Klienta.

Główne cechy rozwiązania:

Rozpoznawanie mowy w czasie rzeczywistym i przetwarzanie języka naturalnego( NLP):

  • Wsparcie dla wielu języków
  • Rozpoznawanie słów kluczowych
  • Pełna transkrypcja
  • Rozpoznawanie kontekstowe
  • Zapowiedzi głosowe
  • Obsługa wielu scenariuszy rozmów z rozgałęzieniami i pod-scenariuszami
  • Robot pozwalający w łatwy sposób zastąpić, rozszerzyć i zoptymalizować procesy obsługi realizowane przez człowieka
  • Integracja z centralą telefoniczną poprzez protokół SIP (Avaya, Genesis, Asterisk oraz inne)
  • Łatwa integracja z systemami firm trzecich poprzez interfejs API
  • Szybki i prosty we wdrożeniu bez konieczności dużych nakładów na IT
  • Wsparcie zarówno dla środowiska chmurowego jak i wdrożenia w infrastrukturze klienta
  • Rozliczenie w modelu SaaS

Cloudas świadczy profesjonalne usługi związane doradztwem technologii, wdrożeniem i integracją. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu: office@cloudas.pl

Dodatkowe informacje nt. rozwiązania MPED VoiceBot znajdziesz tutaj.  

PPM - Project Portfolio Management

Wartości dostarczane wraz z oprogramowaniem Hadrone PPM

 • Większa rentowność prowadzonych i planowanych inwestycji
 • Efektywne wykorzystanie zasobów finansowych i kompetencji na realizację inwestycji
 • Ograniczenie ryzyka związanego z przekroczeniem terminów realizacji i budżetu inwestycji
 • Skuteczna kontrola nad wyborem i realizacją inwestycji oraz dostarczaniem korzyści
 • Precyzyjne planowanie i monitorowanie budżetu i kompetencji wykorzystywanych do realizacji inwestycji

Zakres funkcjonalności:

 

 • Monitorowanie portfela projektów i zapewnienie aktualnej informacji o stanie poszczególnych projektów i całego portfela projektów
 • Dopasowanie portfela projektów i wsparcie wyboru najbardziej wartościowych i możliwych do realizacji projektów
 • Analiza finansowa portfela projektów
 • Planowanie i realizacja projektu:
  • Harmonogramy i kalendarze
  • Zarządzanie ryzykami oraz odpowiedzialnością
  • Planowanie wydatków
  • Planowanie dostępnych kompetencji
  • Raporty i rozliczenia
  • Repozytorium dokumentów, komentarze
  • Zlecanie, realizacja i odbiór zadań
  • Zarządzanie wydatkami
  • Ewidencja decyzji projektowych
 • Monitorowanie wykorzystania budżetu i kompetencji
 • Monitorowanie wsparcia celów strategicznych
 • Integracje z ERP, Jira, MS Teams, MS Project, AD
Video - Przegląd funkcjonalności Hadrone PPM

Dlaczego Hadrone PPM?

 • Krótki czas wdrożenia, pozwalający bardzo szybko rozpocząć uzyskiwanie korzyści
 • Konkurencyjne koszty wdrożenia i utrzymania, zwiększające zwrot z inwestycji
 • Wysoka ergonomia i szeroki zakres funkcjonalności, adresujące potrzeby różnych grup interesariuszy, w bardzo intuicyjny sposób
 • Brak usztywnienia organizacji
 • Lokalne wsparcie i rozwój

Cloudas świadczy profesjonalne usługi związane z doradztwem technologii, wdrożeniem i integracją. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu: office@cloudas.pl

Dodatkowe informacje nt. rozwiązania Hadrone PPM znajdziesz tutaj.  

Kluczowe czynniki sukcesu:

Rozpoznaj dostępne technologie

 • Zidentyfikuj gdzie wdrożenie nowej technologii najlepiej wesprze Twoją usługę
 • Zidentyfikuj dostępne technologie i powiązane usługi
 • Rozpoznaj działanie tych technologii, a także różnice między nakładającymi się usługami

Określ możliwe opcje wdrożenia i wsparcia

 • Określ odpowiednie przypadki użycia dla dostępnych technologii
 • Zidentyfikuj wymagane narzędzia
 • Pamiętaj, że kluczowa jest automatyzacja

Ustal kryteria i wybierz technologię

 • Oceń dopasowanie wybranej technologii do potrzeb biznesowych
 • Postaraj się zrozumieć czynniki techniczne – architekturę aplikacji, wpływ na dane, zależności i wymagane integracje wdrażanego środowiska
 • Wybierz najlepiej dopasowaną technologię.

Żródło: OMG Cloud Working Group

Cloudas świadczy profesjonalne usługi związane z doradztwem technologii, wdrożeniem i integracją. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu: office@cloudas.pl

 

+
LAT DOŚWIADCZEŃ
min
MNIEJ NIŻ 60 MIN - PRZYBLIŻONY CZAS INSTALACJI CMP.
x
szybsze generowanie zintegrowanych raportów
x
SZYBSZA REALIZACJA ZMIAN W APLIKACJACH W CHMURZE HYBRYDOWEJ LUB MULTICLOUD.